Yhdistyksen hyväksymät toimintaperiaatteet ovat:

 • Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kipupotilaiden tukena ja yhdyselimenä mm. kehittämällä vertaistoimintaa
 • Yhdistys tiedottaa kipuun ja kivun hoitoon liittyvistä asioista ja edistää kipupotilaiden itsenäisen toiminnan sekä työnteon aktiviteettien edellytyksiä.
 • Yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä virkistyspalveluja yhdistyksen jäsenille.
 • Yhdistys järjestää liikunta- ja harrastustoimintaa vertaisryhmissä ja kehittää pienryhmätoimintaa kipupotilaille myös ilman jäsenyysvaatimuksia.
 • Yhdistys tukee vertaistoimintaa muille paikkakunnille perustettavissa pienryhmissä.
 • Yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja, mutta toimeenpanee myös keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia; ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • Yhdistys harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa, sekä järjestää koulutusta ja kursseja.
 • Yhdistys voi myös tehdä talkootyötä ja voi omistaa toiminnassaan tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Periaatteemme tietosuoja asioissa – Tietosuojaseloste

1Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:     Lapin Kipu ry

Osoite:                    Vitikanpääntie 50, 96900 Saarenkylä

Puhelin:                   044 7431064

Sähköposti              lapinkipuyhdistys@gmail.com

Yhteyshenkilö         sihteeri Hannele Burtsov

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Lapin Kipu ry:n jäsenten henkilötietoja.

 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus, ja rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

Henkilötietoja kerätään jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja jäsentietojen ylläpito.

 4.  Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Lapin Kipu ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika ilman hetu-tunnusta
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • jäsenmaksutiedot

Henkilötiedot kerätään jäsentietolomakkeella rekisteröidyltä itseltään.

5.  Henkilötietojen suojaaminen ja turvaaminen

Henkilötiedot on tallennettu yhdistyksen kannettavalle tietokoneelle, joka on salasana suojattu. Kyseiselle koneelle on pääsy vain sihteerillä.  Paperiset jäsentietolomakkeet ovat arkistoitu kansioon joka on sihteerin hallussa.  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.

 6.  Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai rahastonhoitajalle jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi.

7.  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kunnes hallitus on vahvistanut jäsenen eron kokouksessaan.  Jäsenen pyynnöstä tiedot poistetaan välittömästi, jolloin henkilön katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Aineistot, joita koskee kirjanpitolaki, säilytetään 10 vuotta.

9.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä kuukauden kuluessa pyynnöstä, saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Henkilötiedot toimitetaan postitse tai ne ovat noudettavissa sihteeriltä.

 10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan Unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse sihteerille, sähköposti lapinkipuyhdistys@gmail.com

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Lapin Kipu ry

Hanne Burtsov

Rajajääkärinkatu 4 As 17

96100 Rovaniemi

12. Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai yhdistyksen yhteyshenkilöiden vaihtuessa.  Tämä tietosuojaseloste on laadittu 25.05.2018.