Lapin Kipu ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Lapin Kipu ry, sen kotipaikka on Rovaniemi.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kipupotilaiden tukena ja yhdyselimenä kehittämällä kivunhoidon vertaistoimintaa. Yhdistys lisää tietoa kipuun ja kivunhoitoon liittyvissä asioissa ja edistää kipupotilaiden itsenäisen toiminnan sekä työnteon aktiviteettien edellytyksiä.

3 § Tehtävät
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja kursseja, sekä virkistyspalveluja yhdistyksen jäsenille
2. järjestää liikunta- ja harrastustoimintaa vertaisryhmissä ja kehittää pienryhmätoiminta kipupotilaille myös ilman jäsenyysvaatimuksia
3. tukee vertaistoimintaa muille paikkakunnille perustettavissa pienryhmissä

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1. kerää jäsenmaksuja, toimeenpanee asianomaisen luvan hankittuaan varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia
2. harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa
3. harjoittaa yhdistyksen tunnuksella varustettujen jäsentuotteiden pienimuotoista myyntitoimintaa jäsentensä palvelemiseksi ja taloutensa tukemiseksi
4. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
5. tekee talkootyötä
6. voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5 § Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Vuosittaisen kannatusmaksun suuruuden päättää syyskokous. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta, tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus.

7 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen liittymisestä järjestöihin ja yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai tekstiviestillä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet ko. yhteystietonsa yhdistykselle. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan jäsenkirjeillä tai lehti-ilmoituksilla.

8 § Yhdistyksen kokouksen tehtävät

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään kokoukselle työjärjestys,
4. esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin hallinto, toimintakertomus ja tilit antavat aihetta,
6. päätetään julkilausumasta,
7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista,
8. käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka kokous ottaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännöksen.

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään 1.10 – 15.12. välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. hyväksytään kokoukselle työjärjestys,3/4
4. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,
5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
6. päätetään hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista,
7. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio,
8. päätetään miten ja missä lehdissä yhdistyksen tiedonannot julkaistaan,
9. päätetään hallituksen jäsenten määrästä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 § mukaisesti,
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,
11. päätetään julkilausumasta,
12. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista,
13. käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.

9 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhdistyksen hallitukselta määrätyn asian vuoksi kirjallisesti pyytää.

10 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 6-10 muuta jäsentä. Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Yhdistyksen hallituksessa tulee olla mahdollisuuksien mukaan edustettuina molemmat sukupuolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee myös rahastonhoitajan ja sihteerin, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

11 § Yhdistyksen hallituksen kokoukset ja asioiden käsittely
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät
Hallitus valvoo, että yhdistyksen asioita hoidetaan lakien, yhdistyksen sääntöjen ja sen kokousten päätösten mukaisesti. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin.

13 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin. Yhdistyksen nimen voi myös kirjoittaa varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

14 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle ennen helmikuun 15. päivää. Toiminnantarkastajien tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen lausunto, kuitenkin kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi.

15 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että ehdotusta on yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä on kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään neljäviidesosaa (4/5) äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.