Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Oheinen teksti on kopioitu Rovaniemen kaupungin sivulta kohdasta “Terveys”, josta se on vapaasti luettavissa.

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003) velvoittaa kunnan huolehtimaan siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Lain tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on sopia yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyössä tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä tarvittaessa yksittäisen asiakkaan kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtäviä voi olla myös mm.

  • auttaa asiakkaan kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimisessä
  • auttaa kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arvioinnissa
  • auttaa kuntoutussuunnitelman laatimisessa
  • Yhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja
  • työvoimaviranomaisen sekä Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen
  • nimeämä edustaja. Kokouksiin voidaan pyytää mukaan myös muita kuntoutuksen asiantuntijoita.

Yhteistyöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kuntoutujan asioita hoitava viranomainen tai kuntoutuja itse voi tehdä aloitteen asian käsittelystä työryhmässä ottamalla yhteyttä asiakasyhteistyöryhmän sihteeriin. Asian käsittelemiseksi yhteistyöryhmässä on aina oltava kuntoutujan kirjallinen suostumus ja asiakastapauksia käsiteltäessä on periaatteena, että asiakkaalla on oikeus osallistua häntä koskevan asian käsittelyyn.

Jos sinulla on omaan kuntoutusasiaasi liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tähän asti asiaasi hoitaneeseen tahoon ja sopia tarvittaessa asian käsittelystä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä.

Tarvittaessa löydät suostumuslomakkeen Rovaniemen kaupungin sivulta www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys/Kuntoutuksen-asiakasyhteistyoryhma liitetiedostoista.